تأثیر انقلاب میکروالکترونیک بر کار کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی: تحلیلی از گرایشهای آینده

نویسنده

چکیده

آینده حرفه اطلاع رسانی، توجه روزافزون کتابدارها و متخصصین اطلاعات را بخود جلب کرده است و بیانگر این توجه، نوشته هایی است مانند: کتابدارها- دیفرسورهای عصر اطلاعات الکترونیکی (نوشته هان فلاور، 1980)، شماره بگیر و بمیر: آیا نظام اطلاع رسانی در عصر ارتباط پیوسته خواهد توانست جان سالم بدر برد؟ (نوشته کنت، 1987)، سناریوی روز رستاخیز (نوشته لوئیز، 1980) و دیگر عناوینی که جملگی مبین این موضوع هستند.