نکاتی چند درباره چکیده و چکیده نویسی

نویسنده

چکیده

  در دوره هایی از انتشار مجله چکیده در زمینه علوم اجتماعی که مسئولیت آن بعهده نگارنده بود، ضمن بحث و گفتگو با همکاران چکیده نویس، همچنین طی تدریس چکیده نویسی در دوره های آشنایی با فعالیتهای اطلاع رسانی در مرکر اسناد و مدارک علمی و دیگر مراکز و سازمانها، گاه دیده می شد که بعضی موارد در ذهن همکاران یا شرکت کنندگان در کلاسها، ابهامها و اشکالهایی وجود دارد. در اینجا می خواهیم این ابهامها و اشکالها را مورد بررسی قرار دهیم و درباره مسائل مربوط به آنها گفتگو کنیم