نظری اجمالی به کنفرانس رؤسای کتابخانه های ملی در وین درباره حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای(18- 21 فروردین 1365 برابر 7- 10 آوریل 1986)

نویسنده

چکیده

بیش از 120 نفر روسای کتابخانه های ملی و کارشناسان و متخصصین حفاظت و نگهداری از اقصی نقاط دنیا من جمله آقای مهندس سیدحسن شهرستانی رئیس کتابخانه ملی ایران و نگارنده از ایران، در کنفرانس روسای کتابخانه های ملی در کتابخانه ملی اتریش شرکت داشتند. آنچه را که در این کنفرانس ارائه شد و مورد بحث و گفتگو قرارگرفت می توان به سه مبحث اصلی تقسیم کرد: