مفهوم اطلاع (3)

نویسنده

چکیده

یادآوری: در شماره های (1 و 2 از دوره هفتم نشریه اطلاع رسانی)، مفهوم اطلاع را در پنج مبحث مورد بررسی قرار دادیم. اینک به بررسی قسمتی از مبحث ششم: مفهوم اطلاع در علوم و مهندسی ارتباطات می پردازیم. بقیه مطلب از مبحث 6 را در شماره بعد ملاحظه خواهید کرد.