نظامهای اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری (2)

نویسنده

چکیده

آماده سازی اطلاعات مستلزم یک رشته عملیات پیچیده و متنوع از قبیل: ذخیره سازی، طبقه بندی، ارزشیابی، تجزیه و تحلیل و بازیابی اطلاعات است که باید مناسب با نیازهای خاص و متغیر استفاده‌کننده‌گان باشد. نیازهای اطلاعاتی بر حسب موضوع، موقعیت فعلی دانش بشری، جامعه استفاده کننده و اهداف آنها متغیر است. ولی تحقق تمامی آنها مشروط به این است که اطلاعات دریافتی موثق، بهنگام و بلافاصله در دسترس باشد.