کدگذاری نقشه های صنعتی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نخست نقشه های صنعتی در رابطه با کل فعالیتهای یک پروژه صنعتی  مورد بررسی قرار‌گرفته و سپس روشی جهت کدگذاری و طبقه بندی نقشه های ساختمانهای صنعتی ارائه گردیده‌است.