گزارشی از « دوره بین المللی فعالیتهای اطلاعاتی پیشرفته در اتریش »

نویسنده

چکیده

رشد و پیشرفت منابع و نیروی انسانی که نقشی اساسی در طراحی و اجرای خدمات و شبکه های اطلاعاتی فعلی و آتی دارد، از مهمترین اهداف برنامه اطلاعات عمومی یونسکو که یونیسیت               (UNISTST)  را نیز در بر دارد، بشمار می رود. در این برنامه سعی شده است امکانات دست اندرکاران اطلاعات که بنحوی در جریان انتقال اطلاعات علمی سهیم اند گسترش یابد و مهارتهای آنان از طریق برنامه های آموزشی تقویت گردد. در محدوده این فعالیتها، اولویت خاصی به کشورهای جهان سوم که نیاز فراوانی به مهارتهای تخصص دارند، داده شده است. سازمانهایی چون فدراسیون بین المللی دکومانتاسیون (FID) و فدراسیون بین المللی انجمنهای کتابخانه ها (IFLA) نیز دارای هدفهایی مشابه در جهت گسترش و رشد آموزش متخصصان اطلاعاتی هستند.