دکومانتاسیون و اطلاع رسانی در جامعه عرب

نویسنده

چکیده

در سال 1945، هنگامی که جامعه عرب تاسیس می شد، موضوعی مانند دکومانتاسیون و اطلاع‌رسانی نه در کشورهای عرب و نه حتی در کشورهای دیگر جهان، مقام مهم امروز خود را نداشت. دکومانتاسیون و اطلاع رسانی در مفهوم  کنونی خود و آن چنانکه امروز آن را در کشورهای توسعه یافته می بینیم، پدیده ای است که پس از جنگ دوم جهانی رفته رفته شکل گرفت. در این دوره، هدف عمومی بر بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ متمرکز شد و این هدف که به نوبه خود به آماده بودن راهها و امکانات انتقال و بهره برداری از پیشرفت حیرت آور تکنولوژیک که نخستین نشانه های آن در ایالات متحد آمریکا آغاز به شکل گرفتن می کرد. نیاز داشت، پی ریزی مراکز پژوهشی، و از پی آن مراکز اطلاع رسانی را امری ناگزیر می نمود. پیشرفت تکنولوژیک بعدها بر شیوه های ذخیره سازی و انتقال و اشاعه اطلاعات نیز اثر گذاشت، چنانکه از در آمیختن وسایل ذخیره و کنترل و بازیابی اطلاعات (کامپیوترها) و وسایل انتقال و اشاعه اطلاعات (دستگاههای ارتباطی) سرعت و دقت شگرفی را که امروز مورد استفاده مراکز دکومانتاسیون و اطلاع رسانی در زمینه های مختلف است، پدید آورد.