مفهوم اطلاع(1)

نویسنده

چکیده

مفاهیمی که دانشمندان رشته های مختلف علمی، متخصصان دانش اطلاع رسانی، متفکران و فیلسوفان برای اطلاع قائل شده اند زیاد و گوناگون است. گرنوت ورزیگ متخصص برجسته دانش اطلاع رسانی و استاد فعلی دانشگاه آزاد برلین (برلین غربی) در این مورد به طنز می گوید: به تعداد متخصصانی که در زمینه اطلاع به بحث پرداخته و راجع به آن اظهار نظر کرده اند مفهوم اطلاع وجود دارد. باید دید که اینهمه اختلاف نظر درباره مفهوم اطلاع ناشی از چیست. مهمترین علل این امر را می توان به اختصار، بصورت زیر توضیح داد: