نمایه سازی همارا

نویسنده

چکیده

همارایی به مفهوم عام کلمه، یعنی ترکیب دو یا چند واژه برای بوجود آوردن یک رده موضوعی که با دیگر رده های موضوعی که با همان واژه ها اما به طور منفرد نشان داده شده باشند؛ یا حاصل نوع دیگری از ترکیب واژه های مزبور باشند، تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال، وقتی واژه های دانشگاه، کتابخانه ها و مدیریت به ترتیبی مناسب همارایی شوند، رده موضوعی که از ترکیب آنها حاصل می‌شود، چنین است: مدیریت کتابخانه دانشگاهی.