طرحی جهت انتخاب مجلات علمی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله امتیازات و اشکالات روشهای فعلی انتخاب مجلات مورد بحث قرار می گیرد. نتیجه بحث روشنگر این واقعیت است که میزان استفاده از مجلات درجه اهمیت آنها را مشخص می نماید. طرحی جهت انتخاب مطلوب مجلات ارائه می گردد. روش کاهش میزان بهره وری مجلات در تعیین اولویت ها و تدوین راهنماهای انتخاب بکار گرفته می شود. در مورد انتخاب  مجلات بیشترین اولویت را می بایستی به مجلاتی داد که بیشتر استناد می‌شوند, چکیده می گردند و مورد استفاده قرار می گیرند.