برنامه سازمان جهانی مالکیت معنوی در حوزه اطلاعات پروانه های ثبت اختراع

نویسندگان

چکیده

سازمان جهانی مالکیت معنوی (ویپو) روز 14 ژوئیه سال 1967 با امضای موافقتنامه ای در استکهلم تاسیس گردید. موافقتنامه مزبور  روز 26 آوریل سال 1970 به مرحله اجرا در آمد      . اساس سازمانی که اینکه ویپو نامیده می شود. در سالهای 1883 (تاریخ تاسیس کنوانسیون پاریس) و 1886 (سال تاسیس کنوانسیون برن ) ریخته شد. هر دو کنوانسیون مقدمات تاسیس یک دفتر بین المللی یا دبیرخانه را فراهم ساختند. این دو کنوانسیون در سال 1893 متحد شدند  و تحت عنوانهای گوناگونی بکار پرداختند، آخرین آنها، دفتر متحد بین المللی حمایت از مالکیت معنوی است که به BIRPJ (کلمه  اختصاری عنوان فرانسوی آن) نیز معروف است، ویپو در 17 دسامبر 1974 بعنوان یک آژانس تخصصی در شمار سازمانهای تخصصی ملل متحد درآمد.