نظام اطلاعات پژوهشی در اتحاد جماهیر شوروی

نویسنده

چکیده

 در انجام تحقیقات علمی و فنی، منابع غیرکتابی و چاپ نشده هر روز ارزش اطلاعاتی بیشتری را در مقایسه با کتب و مجلات چاپ شده پیدا می کند. از جمله منابع غیرکتابی و چاپ نشده می توان گزارشهای پیشرفت و پایان کارهای تحقیقاتی، مشخصات طرحهای تحقیقاتی در حال اجراء، نتیجه مطالعات و بررسیهای مؤسسات پژوهشی و مهندسی، پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا و برنامه های کامپیوتری را نام برد.