آگاهی هائی درباره سازمان اطلاع رسانی در حوزه امور کشاورزی

نویسنده

چکیده

در کشور ما اطلاع رسانی در امور کشاورزی بوسیله وزارت کشاورزی و جنگلداری و مواد غذائی صورت می گیرد و دستگاه وسیع و دقیقی دارد که دولت توجه بسیار به آن مبذول می دارد. این دستگاه متکی بر سازمان های اطلاعاتی وسیع است و شبکه بزرگی از متخصصان، گزارشگران، مولفان، محققان و مترجمان را در تمام جمهوری در بر می گیرد. در این دستگاه کارها دسته جمعی و با مشارکت گروههای بسیار انجام می پذیرد و نتایج آن بنحو فوق العاده ای رضایت بخش است بخصوص بجهت آنکه نوشتن مقالات، انجام تحقیقات و ترجمه ها زیر نظر متخصصان طراز اول صورت می پذیرد.