تجزیه و تحلیل مدارک و نظریه زبان شناسی

نویسنده

چکیده

در این مقاله از یکی از جنبه های دانش اطلاع رسانی یعنی تجزیه و تحلیل مدارک و رابطه آن با نظریه زبان شناسی سخن میرود منظور از تجزیه و تحلیل مدارکدر این مورد بخصوص استخراج مفاهیم از مدارک نوشته شده است. البته مدارک نوشته شده را نباید منحصر به مدارک علمی نمود، بلکه سایر مدارک مانند متون ـ مدارک تاریخی ـ اساطیر ـ فرهنگ عامه ـ نوشته های مذهبی و مانند اینها نیز در این رده مورد توجه هستند. منظور از ارائه این مقاله در درجه اول بحث درباره مدارک علمی است و در درجه دوم اشاره به گروههای مختلف متون تا آنجا که در حدود معین به روش تحلیل مدارک مربوط می شوند.