تاثیر زبان طبیعی در نمایه سازی و بازیابی علوم

نویسنده

چکیده

در این مقاله دشواریهای بازیابی با استفاده از زبان طبیعی در رشته های مختلف علوم، مورد بررسی قرار گرفت و تحقیقاتی که به موازات تحقیق د رساختمان زبان طبیعی در شاخه های مختلف علمی صورت می گیرد، مطرح شده است. یکدستی یا یکپارچگی اصطلاح نامه تعریف شده و فرمولی برای تعیین میزان یکپارچگی در یک اصطلاح نامه ارائه شده است. ساختمان های اطلاعاتی اصطلاح نامه ها در رشته های مختلف مانند شیمی، فیزیک، گیاه شناسی، جانور شناسی و زمین شناسی به تفصیل شرح داده شده است. همچنین شرایط درست کردن اصطلاح های جدید و کوشش هائی که از طرف انجمن های بین المللی بمنظور استاندارد کردن اصطلاح نامه های علمی صورت گرفته، بررسی شده است. این تحقیقات نشان می دهد که چرا و چگونه استفاده از زبانهای علمی مصنوعی برای بازیابی مدارک غیرممکن است و نیز اشاره ای به قدرت زبان طبیعی در بازیابی گردیده است.