کتابخانه ها، مراکز مدارک و حوزه های ارتباط

نویسنده

چکیده

این نوشته متن گزارشی است که م.م.جکسن فارغ التحصیل دوره دکتری یکی از مدارس کتابداری امریکا به کنفرانسسیاست ارتباطی و برنامه ریزی توسعه که در آوریل 1976 در  هونولولو برگزار شده بود، عرضه داشته است ممکن است برخی از خوانندگان با پاره ای از مفروضات نویسنده مقاله موافق نباشندـ کما اینکه مترجم این مقاله نیست ـ اما در وضع کنونی که مراکز مدارک و اطلاع، از جمله مراکز مدارک ایرانی، و به ویژه مرکز مدارک علمی، به طرحهای هماهنگ در زمینه اطلاع رسانی روی آورده اند، طرح این گونه مباحث که دفتر آن این روزها گشوده است، بی فایده نخواهد بود، سهل است با انتشار مطالب بیشتری از این دست، به غنای بحث افزوده خواهدشد.