نظام های ملی اطلاع رسانی (ناتیس) هدفهای ملی و بین المللی

نویسنده

چکیده

سازمان یونسکو ـ مطابق اساسنامه آن ، در قبال مبادله و اشاعه دانش و اطلاعات، مسئولیتها و وظایفی بر عهده گرفته است. و همانطور که برخی از سازمانهای یونسکو در راه بهبود و ارتقا شرایط زیست و توسعه فرهنگی و اجتماعی می کوشند، دستیابی آزاد به اطلاعات به عنوان بخشی از حرکت جامعه در طریق توسعه و پیشرفت از سوی برخی از سازمانهای دیگر یونسکو مستمر و بیش از پیش پیگیری می شود. هدف اصلی این بخش از فعالیتهای یونسکو به وجود آوردن موجبات، مقدمات، امکانات و تسهیلات دستیابی آزاد به انواع اطلاعات و در همه سطوح جامعه است.