طرح هماهنگی شبکه اطلاع رسانی اروپا (اورونت)

نویسنده

چکیده

شبکه اطلاع رسانی اروپا یکی از شبکه های اطلاعاتی است که کشورهای اروپایی را به هم ارتباط داده و تسهیلاتی در جهت دسترسی آنان به بانکهای اطلاعاتی سراسر جهان در کلیه رشته های علوم و تکنو لوژی به وجود خواهد آورد. این شبکه دارای تسهیلاتی بسیار عظیم و گسترده با برنامه های بسیار جدی است و از طرف کمیسیون جوامع اروپایی، سرمایه عظیمی برای این منظور اختصاص یافته است. باید دانست سالها وقت لازم است تا این شبکه اطلاعاتی به صورت یک شبکه نمونه درآید.