چکیده و چکیده نویسی

نویسندگان

چکیده

دستورات کلی 1-     برای تهیه چکیده باید متن را به دقت مطالعه کرد و از هدف نویسنده و نتیجه گیریهای او مطلع شد و در ادامه آن، مفاهیم اصلی مدرک را مشخص نمود. سپس این مفاهیم را باید استخراج کرد. 2-     حتی المقدور، خود اطلاع داده شده باید ذکر گردد نه اینکه درباره آن اطلاع مطلبی نوشته شود. 3-     افکار و عقاید شخصی نباید در چکیده دخالت داده شود یعنی از تفسیر نوشته اصلی یا انتقاد آن در چکیده باید خودداری کرد. 4-     در صورتیکه نوشته ای دارای تصویر یا جدول باشد باید در پایان چکیده به آن اشاره شود. 5-     در مواردی که بعضی از اسامی بشکل خلاصه شناخته شده نوشته شده باشد، می توان از این شکل خلاصه در چکیده استفاده کرد.