شورای هماهنگی مراکز اسناد در ایران

چکیده

فعالیت اطلاع رسانی را در ایران می توان پدیده ای نو دانست زیرا اگر چه اولین مرکز اسناد یعنی مرکز اطلاعات فنی شرکت ملی نفت ایران در چند سال پیش تشکیل شد ولی از آنجائیکه این مرکز در زمینه ای کاملاً تخصصی و محدود فعالیت می کرد هر چند با استفاده از روشهای معمول در سازمانهای مشابه خارجی می توانست بخوبی نیاز مراجعان خود را برآورد, نمی توانست اقدامی به منظور برنامه ریزی این فعالیت و ایجاد روشهای قابل اجرا و استفاده در سطح ملی انجام دهد.