مرکز بین المللی اطلاعات واژه شناسی

نویسنده

چکیده

مرکز اطلاعات بین المللی واژه شناسی با همکاری یونسکو و در چهارچوب برنامه یونی سیست در سال 1971 تاسیس گردید. Infoterm که وابسته به مؤسسه استاندارد اطریش در وین می باشد با کمیته فنی 37 واژه شناسی (اصول و هماهنگی) سازمان بین المللی استاندارد (ISO) همکاری بسیار نزدیک دارد. دبیرخانه ISOITC 37 از سال 1952 در اطریش مستقر بوده و در این مدت انتشارات گوناگونی در زمینه واژه‌شناسی فراهم آورده است. این انتشارات منبع اصلی وضع و تکمیل استانداردها و توصیه های سازمان بین المللی استاندارد در اصول تهیه اصطلاحات و واژه ها بوده است.