گزارش سمینار مؤسسه مطالعات عالی وابسته به ناتو در زمینه ارزشیابی و مدیریت علمی کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی

نویسنده

چکیده

سمینار ارزشیابی مدیریت علمی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی با شرکت 52 نفر که اکثر آنها از کشورهای عضو ناتو بودند از 22 مرداد تا 7 شهریور در دانشگاه بریستول تشکیل گردید. موضوع اصلی این جلسات ارزشیابی و مدیریت علمی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در ارتباط با کاربرد خدمات کامپیوتری و سیستم های مکانیزه شده در این قبیل مراکز بود.