چند جنبه اجتماعی دستگاه های رسمی  اطلاع رسانی

نویسنده

چکیده

سرچشمههای دستگاه‌های رسمی که انتقال یا ابلاغ اطلاعات را بعهده داشته اند در گرد  زمان گم شده است, اما بی گمان این دستگاه ها در دست فرمانروایان که عموماً شاه و کاهن بوده اند, قرار داشته است. اقوام سومری و مصری کشفیات خود را در زمینه طغیان های فصلی رودخانه های بزرگ که  در کشاورزی نقش عمده ای داشته است  سینه به سینه نقل میکرده اند و در صورت ثبت به شدت پنهانش  نگاه میداشته اند. رشد اقتصاد بازرگانی و گسترش تجارت بین المللی نیاز به ثبت معاملات تجاری را افزونی بخشید“ و پس از اختراع طومارهای پاپیروس و کتاب این عقیده که دانش متخصصان باید در انحصار نخبگان به ماند در تاریخ تمدن بشری قوت گرفت.