شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی

نویسنده

چکیده

در سال 1966 کنفرانس عمومی یونسکو با مشارکت اعضای شورای بینالمللی مجامع علمی ICSU طرح ایجاد شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی را تحت عنوان UNISIST مورد بررسی قرار داد. بر اساس تصمیمات کنفرانس عمومی یونسکو کمیتهای مرکب از دانشمندان و کارشناسان اطلاعرسانی مأموریت یافتند که اساس این طرح را مورد مطالعه دقیق قرار دهند. ریاست این کمیته به عهده آقای پروفسور H.Brown معاون شورای بینالمللی مجامع علمی محول گردید. سپس کمیته مذکور گروههایی را مأمور ساخت که اجزاء طرح UNISIST مانند یکنواخت ساخت روشهای گردآوری و اشاعه اطلاعات علمی, یکنواخت ساختن کتابنامهنویسی و مسائل مربوط به اشاعه اطلاعات علمی در کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی بسیار قرار دهند.