انتشارات علمی, منبع و وسیله اشاعه دانش

نویسندگان

چکیده

اگر تاریخ علم و تکنولوژی را از نظرگاه وسائل ذخیره و ا نتقال اطلاع بررسی کنیم به سه دوره کم و بیش متمایز برمیخوریم: دردوره اول که از هر سه این دورهها طولانیتر است گفتار اگرچه تنها راه انتقال اطلاع نیست اما مهمتر از همه است. در دوره دوم که با ظهور جامعه طبقاتی مقارن است نوشته به گفتار افزوده میشود. و سرانجام در دوره سوم که با برقراری نظام سرمایهداری آغاز میشود, و تا حال ادامه مییابد چاپ کتاب به عنوان وسیله عمده ذخیره و انتقال اطلاعات علمی و فنی محسوب میشود.