درباره کتابداری، دکومانتاسیون و علم اطلاع رسانی

نویسنده

چکیده

نویسنده این مقاله یکی از کتابداران و استادان معروف رشته کتابداری در امریکا است. مطالبی که در این مقاله عنوان شده از نظر آشنائی با تاریخ پیدایش و نحوه تکامل دکومانتاسیون و علم اطلاعات اهمیت دارد ولی مترجم با همه نتیجه گیریهای نویسنده موافق نیست و در عین آنکه کتابداری، دکومانتاسیون و علم اطلاعات را رشته هایی می داند که نوعاً با سازمان دهی اطلاعات و پژوهشهای مربوط به آن سر و کار دارد برای هر یک نقش  و وظایف مشخصی قائل است. امید  میرود در فرصتهای دیگری بتوان در این مورد بحثهای بیشتری به عمل آورد. (مترجم)