انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش(2)

نویسندگان

چکیده

نشریه ادواری اثر چاپ شده ای است که در فواصل زمانی مرتب یا نامرتب در شماره های        جداگانه ای منتشر می شود و اگر چه محتوای آنها با هم فرق دارد اما عنوانشان همواره یکی است و نیت ناشر آن است که بمدت نامحدودی همچنان بانتشار آنها بپردازد و همه شماره های آن معمولاً قطع یکسانی دارند. شکلهای معمول نشریات ادواری عبارتند از مجله و روزنامه . بیک معنی می توان نشریه های ادواری را شامل همه انتشارات پیوسته (مسلسل) ای دانست که حد واسط کتاب و مجله هستند.