مؤسسات اطلاعات علمی و فنی اتحاد جماهیر شوروی (وینیتی)

نویسنده

چکیده

 در کشور اتحاد جماهیر شوروی تهیه اطلاعات به منظور آگاهی سریع و استفاده محققان این کشور از آخرین کشفیات و پیشرفتهای علوم و فنون یکی از مسائل مهم و حیاتی است و بهمین جهت در سراسر این کشور سازمانهای بسیار متعددی در زمینه های مختلف عهده دار انجام این خدمت هستند. علاوه بر سازمانهای تخصصی و محلی، وظیفه کلی و اساسی خدمات اطلاع رسانی در سطح کشور به عهده سازمان مادر و راهبر این کشور یعنی وینیتی می باشند. وینیتی از نظر سازمانی وابسته به کمیته کشوری علوم و تکنولوژی شورای وزیران و آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی است.