گزارش طرح امانت بین کتابخانه های ایران در سال 1350 و 1351

نویسنده

چکیده

همانطور که در گزارش سال 49 آمده است طرح امانت بین کتابخانه های ایران در تاریخ بیستم آذر ماه سال 1348 در جلسه ای با حضور گروهی از نمایندگان کتابخانه ها پیشنهاد گردید و مقرر شد که به مدت یک سال بطور آزمایشی بین معدودی از کتابخانه ها اجرا شود. گسترش این طرح در جلسه فوق پیش بینی شده بود و در طی یک سال دوره آزمایشی نیز مواردی پیش آمد که مشارکت کتابخانه های دیگری را ایجاب نمود به این معنی که در بعضی موارد موجودی   کتابخانه های شرکت کننده در طرح پاسخگوی نیازها نبود و می باید از کمک سایر کتابخانه های شرکت کننده در طرح پاسخگوی نیازها نبود و می باید از کمک سایر کتابخانه ها استفاده شود.