نمایه گردان و کاربرد آن در زبان فارسی

نویسنده

چکیده

نمایه سازی گردان یکی از روشهای جدید نمایه سازی بزبان طبیعی است که بر اساس واژه های عنوان تهیه می شود. این روش برای اولین بار در سال 1958 در کنفرانس بین المللی اطلاعات علمی از طرف هانس پیتر لوهن معرفی شد، باین ترتیب که وی نمایه ای را که با ماشین حسابگر تهیه شده بود و اساسش برواژه های عنوان استوار بود بین شرکت کنندگان این کنفرانس توزیع کرد.