انتقال اطلاعات و زیربنای اطلاعاتی

نویسنده

چکیده

انتقال اطلاعات باید از دو جهت مورد توجه قرار گیرد: 1-     بعنوان یک رشته کارهای ویژه که تمام جریان انتقال اطلاعات را در بر می گیرد. 2-     بعنوان یک رشته خط مشی ها و وسائل و منابعی که تشکیل دهنده زیر بنای اطلاعاتی است. با توجه به این نظریه دو جانبه و بمنظور پیشرفت در زمینه انتقال اطلاعات باید اصولی را مورد توجه قرار داد و بر اساس همین اصول، طرحهائی برای گسترش انتقال اطلاعات ارائه نمود.