فعالیتهای اطلاع‌رسانی در مجارستان

نویسنده

چکیده

وسعت کشور مجارستان 6/93031 کیلومتر مربع و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 1970, 10315597 نفر است. تعداد زنان نیم میلیون بیش از مردان است. صنایع سهم بخش صنایع در ترکیب درآمد ملی 44% و بزرگترین سهم از این مجموعه میباشد.60/37% از کل سرمایهگذاری در این کشور در سال 1970 متعلق به بخش صنایع بوده که اکثراً به صنایع ماشینی اختصاص داشته است.آموزش و پرورشتا سال 1970, 8/1 درصد از جمعیت از ده ساله به بالا به مدرسه نرفته بودند 70/51 درصد از جمعیت تا پانزده ساله لااقل تحصیلات هشت ساله ابتدایی و 60/51 درصد از جمعیت از هیجده ساله به بالا دبیرستان را به پایان رسانده بودند. (لازم به تذکر است که تحصیلات ابتدایی هشت سال, دوره راهنمایی چهار سال و دبیرستان 3 سال است) و امکانات ادامه تحصیل در پایان دوره راهنمایی عبارتست از 1. دبیرستان 2. دانشگاه 3. دورههای تخصصی و 4/4 درصد جمعیت بیست و پنج ساله یا بالاتر از دانشگاه یا کالج فارغالتحصیل شده بودند). در سراسر کشور بر اساس آمار سال 1970 تعداد 80536 محصل و 9791 معلم در سطوح تخصصی و عالی مشغول فعالیت بودهاند. ترکیب جامعه محصلین به نسبت 7/44 درصد دختر و 3/55 درصد پسر بوده است.