بررسی نحوه جریان اطلاعات در پژوهشکده‌های دانشگاه تربیت‌مدرس تهران

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جریان اطلاعات سازمانی را می‌توان یکی از مهم‌ترین مباحث مدیریت اطلاعات در سازمان‌ها دانست. در این پژوهش جریان اطلاعات در قالب نحوه گردآوری، تولید و ذخیره، و اشاعه و انتشار اطلاعات، در پژوهشکده‌های دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی بوده و داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شده. یافته‌های پژوهش نشان داد که به لحاظ میزان تأکید بر انواع منابع، شیوه و نحوه گردآوری اطلاعات در بین پژوهشکده‌های دانشگاه تربیت‌مدرس تفاوت معنا‌داری وجود دارد و میزان تأکید بر نوع و قالب تولید و ذخیره اطلاعات در پژوهشکدههای دانشگاه تربیت‌مدرس به‌صورت معناداری متفاوت است. اما به لحاظ میزان تأکید بر مخاطبان و قالب‌های اشاعه اطلاعات، در بین پژوهشکدههای دانشگاه تربیت مدرس تفاوت معنا‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Information Flow in the Research Centers within Tarbiyyat Modares University

نویسندگان [English]

  • Mohamad hassanzadeh
  • Arash Mohmmad khani
چکیده [English]

Information flow within an organization is one of the hottest topics in information management in organizations. The present study examines information flow in Tarbiyyat Modaress University research centers within the framework of modes of data collection, generation and storage and information dissemination and propagation. A questionnaire was used as a data collection instruments. The findings showed that from the standpoint of emphasizing on various information resources and mode of data collection there is a significant variation among these research centers. However, no such variations exist when dealing with clients and frameworks of information dissemination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information flow
  • information chain
  • Tarbiyyat Modaress University