شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه بود: پرسشنامه اول که توسط «کامرون» و «کوئین» طراحی شده بود برای سنجش الگوی فرهنگ سازمانی، و پرسشنامه دوم برای بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌ها. یافته‌های پژوهش نشان داد که 3 الگوی فرهنگ سازمانی گروهی، سلسله‌مراتبی و بازاری بر کتابخانه‌های مرکزی حاکم است. از دیدگاه کتابداران شاغل در این کتابخانه‌ها، الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب، الگوی گروهی و کارآفرین است. آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که در این کتابخانه‌ها بین میزان اجرای مدیریت دانش و الگوهای متفاوت فرهنگ سازمانی، تفاوت معنادار وجود ندارد؛ ولی همبستگی مثبت بین الگوهای فرهنگ سازمانی کارآفرین و گروهی و میزان اجرای مدیریت دانش وجود دارد. همچنین بین سطح تحصیلات و سمت کتابداران و نوع الگوی فرهنگی مورد پذیرش رابطه معنادار وجود دارد، ولی بین جنسیت و سابقه کار و نوع الگوی فرهنگی مورد پذیرش، رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Culture Prevailing on University Central Libraries and its Impact on the Extent of Knowledge Management Implementation

نویسندگان [English]

  • Zohreh Abbassi
  • Mehri Prirokh
  • Mohmmad Hossein Dayyani
  • Rahmatollah Fattahi
چکیده [English]

The sample in this research was drawn from all central libraries within comprehensive universities that have been operating at least for twenty years. Questionnaires were sent out to 23 libraries. Findings indicated that team, hierarchical and business patterns of corporate culture are dominant in central libraries. The library staff said that the preferred corporate culture is the team and entrepreneurial pattern. No correlation was observed between the extent of knowledge management implementation and various corporate culture patterns. There was, however, a positive correlation between entrepreneurial/team corporate cultural patterns with the extent of knowledge management implementation. No correlation was observed between individuals’ characteristics (such as education, posting and experience) and the accepted cultural pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate culture pattern
  • Knowledge Management
  • academic library
  • management of academic libraries