الگوی رابطه عوامل مؤثر در استفاده کارآمد از فناوری اطلاعات در شرکت‌های کوچک و متوسط ایران: کاربرد روش دلفی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، نتایج بررسی عوامل مؤثر در استفاده کارآمد از فناوری اطلاعات در شرکت‌های کوچک و متوسط ایران ـ در راستای بهبود مدیریت بازار از طریق کسب رضایت مشتری ـ با روش دلفی ارائه شده است. به این منظور نخست درباره فناوری اطلاعات توضیحی داده می‌شود و سپس با توضیح اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط در جهان و ایران، مسئله پژوهش تعریف خواهد شد. در ادامه، روش پژوهش (بویژه روش دلفی) تبیین و در پایان نیز یافته‌های این پژوهش، توصیف و تحلیل می‌شوند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، اعضای پانل دلفی در مجموع 17 عامل را کلیدی تشخیص داده‌اند. از مجموع 17 عامل فقط 12 عامل اولیه که از نظر اعضای پانل دلفی مهم‌تر تشخیص داده شده بود به‌عنوان یافته‌ها و نتایج دلفی انتخاب شد. 8 عامل از این عامل‌ها در پژوهش‌های گذشته و 7 عامل از سوی خود اعضای پانل دلفی ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern of the Relationship between the Factors Influencing Effective Use of IT in SMEs in Iran A Delphi Application

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahman Seresht
  • Hamid Kazemi
چکیده [English]

The present study presents the result of the investigation made into the key factors influencing the effective use of Information technology in Iranian Small to Medium sized Enterprises (SMEs) –which is aimed at improving market management through customers satisfaction using Delphi method. A bief explanation about IT is given, followed by discussion concerning the importance of SMEs in the world and in Iran. A review of literature is offered. The research method, Delphi in particular, is explained and the outcome are described and analyzed. Delphi panel members had identified 17 factors as being decisive. It should be noted that eight factors had been identified previously in earlier literature. The remaining 9 factors identified by the panel members were categorized into four groups. Research constraints as well as suggestions are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT applications
  • key factors in IT deployment
  • Delphi
  • SMEs in Iran