بررسی انتظارات کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاهی

نویسندگان

دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی انتظارات دانشجویان آموزش الکترونیکی از ویژگیهای صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاهی است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان آموزش الکترونیکی که در دانشگاههای کشور از این فناوری استفاده می‌کنند، تشکیل می‌دهد. بر این اساس 200 پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که همه دانشجویان بر اولویت قابل فهم‌بودن اصطلاحات مورد استفاده در صفحه رابط کاربر، ویژگیهای صفحه نمایش و روشن‌بودن عملکرد‌های هدایت و راهبری به‌عنوان معیار‌های کاربرد‌پذیری صفحات رابط کاربر توافق کلی دارند. همچنین نتایج آزمون تحلیل ANOVA نشان می‌دهد که بین سه طبقه از دانشجویان در ارتباط با اولویت‌بندی این معیار‌ها بجز در مورد عملکرد‌های هدایت و راهبری تفاوت معناداری وجود ندارد. به‌عبارت دیگر همه دانشجویان دارای انتظارات مشابهی‌اند و مهارتهای فناوری اطلاعات دانشجویان به‌عنوان عامل تأثیرگذار در اولویت‌بندی این معیار‌ها مطرح نیست. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با اولویت‌بندی ویژگیهای صفحه جستجو، نمایش و مرور مدارک نشان می‌دهد که بجز در صفحه مرور مدارک بین انتظارات سه طبقه دانشجویان مبتدی، متوسط و پیشرفته نسبت به اولویت‌بندی این ویژگیها تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Users’ Expectation from the User Interface Screen of an Academic Digital Library

نویسندگان [English]

  • Akbar Majidi
  • Fatimah Zandian
  • Muhammad Hassanzadeh
چکیده [English]

The present paper investigates the E-learner’s expectations concerning the features incorporated within the user interface screen of an academic digital library. A researcher-made questionnaire was used for the survey. The sample was taken from the E-learners using this technology in Iranian universities. 200 questionnaires were distributed. The data analysis showed a general consensus about the priority of comprehensibility of the terms used in the User Interface Screen (uis) as well as the display features and clarity of the navigational functions as the usability criteria for UIS. ANOVA analysis indicated that, with the exception of navigation and guidance functions, there was no significance with respect to three categories of students. In other words, all students had similar expectations and their ICT skill is not a factor influencing the prioritization of these criteria. The results further indicated that except for the browsing page, there is no significant difference between novice, intermediate and advanced students with respect to search screen features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital library
  • Electronic Learning
  • User interface screen
  • Academic digital library
  • expectations
  • Document browsing page
  • Search screen