ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

  امروزه تسهیم دانش، به منشأ دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن تبدیل شده است. برای دستیابی به چنین مزیتی، سازمان‌ها نیازمند راهکارهایی هستند که بتوانند توانمندی تسهیم دانش را ارزیابی کنند. هدف اولیه این پژوهش، تدوین و ارائه الگویی کاربردی برای سنجش توانمندی تسهیم دانش از طریق شناسایی معتبرترین و کاربردی‌ترین شاخص‌های این حوزه است. در مرحله دوم، شاخصها با استفاده از نظرات خبرگان تأیید و بومی سازی شدند و با استفاده از روشهای آماری شاخصهایی را که در حد قابل قبول قادر به سنجش توانمندی تسهیم دانش بودند، شناسایی و الگوی نهایی تدوین شد. در مرحله بعد، دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیر کبیر برای ارزیابی در نظر گرفته شدند که پس از ارزیابی داده‌ها، نقاط قوت و ضعف تسهیم دانش در آنها مشخص و مسیر بهبود کیفیت مدیریت دانش در این دانشگاهها روشن شد. در پایان نیز پیشنهادهایی برای بهبود تسهیم دانش و اجرای پژوهشهای آینده ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An applied model for measuring the knowledge sharing capability

نویسندگان [English]

  • Babak Sohrabi Yurtchi 1
  • Iman Raeesi Vanani 2
  • Sepideh Shafia 2
1
2
چکیده [English]

Nowadays, knowledge sharing has become a strategic source of gaining and preserving competitive advantage. Acquiring this advantage requires solutions and approaches that make the organizations capable of measuring their knowledge sharing capabilities. The initial goal of this paper is to present an applied model for measuring the knowledge sharing capability through the identification of the most approved and practical measurement indicators in this area. In the next step, there has been an attempt to statistically validate and localize the indicators and keep those indicators, which are sufficiently able to measure the knowledge sharing capability by the approval of the experts in the field. Afterwards, the final model has been evaluated in three public universities of Iran, namely Sharif University of Technology, University of Tehran and Amir Kabir University of Technology for identifying the strengths and weaknesses of each university and specifying knowledge sharing capability and the path for improving quality of knowledge management in these universities. Finally, a set of guidelines and future research directions has been provided for interested practitioners and scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Capability Measurement
  • Applied Model
  • Higher Education