بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه به تعداد 271 نفر تشکیل داده است که 116 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که اعتبار (روائی) آن با نظر چند تن از متخصصان و اعضای هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) از روش آلفای کرونباخ بهره برده شد که برای بخشهای گوناگون پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود (83/0). داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار «اس. پی. اس. اس.» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میان تعداد مقالات چاپ شده در کنفرانسها و مجله­های خارجی و داخلی، آشنایی با سرویس­های اینترنتی، مهارت در استفاده از رایانه، مهارت در استفاده از سرویس­های اینترنتی، میزان استفاده از اینترنت برای اهداف آموزشی و پژوهشی، مهارت در زبان انگلیسی، نگرش به استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پژوهش، مرتبه علمی و میزان استفاده از اینترنت برای انجام پایان­نامه و رساله با متغیر میزان کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی نیز متغیرهای پیش­بینی کننده عوامل مؤثر بر کاربرد اعضای هیئت علمی از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در سه گام وارد شدند که این متغیرهاشامل مهارت در استفاده از سرویس­های اینترنتی، نگرش به استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پژوهش، تعداد مقالات چاپ شده در کنفرانس ها و مجله­های خارجی بودند که در مجموع در حدود 1/25 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on Factors Affecting Application of Information and Communication Technology (ICT) by Faculty Members of

نویسندگان [English]

  • Elham Biglari 1
  • Hossein Agahi 2
1
2
چکیده [English]

This paper is an attempt to investigate the factors affecting on ICT application by faculty members of University of Razi. A descriptive-correlative research survey method was used. The statistical population of this research consist of faculty members of University of Kermanshah (N=271). Sampling method was stratified randomization (n=116). Questionnaire was used for data collection, the validity of which was confirmed by the opinions of some of professionals and faculty members of Agriculture Education and Extension and for determining reliability Cronbach's Alpha (0.83) was used. The collected data were analyzed using SPSS software. The findings reveal that there’s a significant positive relationship between the number of published papers in internal and external journals and conferences, familiarity with internet services, skill in driving computer, skill in using internet services, using internet for meeting educational and research needs, skill in English language, attitude towards using ICT in education and research, scientific rank and use of internet for supervising over  thesis and dissertation, on the one hand, and the variable of application of ICT by faculty members of University of Kermanshah. In regression analysis, the predicting variables of factors affecting on application of ICT by faculty members, including skill in using internet services, attitude towards using ICT in research and education and the number of published papers in foreign journals and conferences were entered in 3 stages, which in total explain 25.1 percent variance of dependent variable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • faculty members
  • Razi University Kermanshah