بررسی ویژگی‌های مجلات هسته لاتین در تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تهران از لحاظ حضور در «آی. اس. آی» و ضریب تأثیر طی سالهای 1990-2009

نویسندگان

1 مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

2 رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

چکیده

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی ویژگیهای مجلات هسته لاتین در تولیدات علمی اعضای هیئت علمی رشته‌های وابسته به علوم انسانی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، و هنر دانشگاه تهران نمایه شده درنمایه‌نامه استنادی هنر و علوم انسانی و نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی در «وب.آو.ساینس» از لحاظ حضور در «آی. اس. آی»و ضریب تأثیر گزارشهای استنادی مجلات (جی. سی. آر.) است. به این منظور تعداد 5434 استناد مربوط به194 عنوان مدرک علمی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش به روش تحلیل استنادی انجام شده است. مجلات هسته نیز بر اساس قانون برادفورد معرفی شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد میزان استناد به نشریات ادواری (44/59%) است، همچنین در بیش از 50 درصد رشته‌ها میزان استناد به نشریات ادواری بیش از سایر منابع اطلاعاتی است که این امر مؤید وجود تفاوت میان رشته‌ای است. همچنین از مقایسه سیاهه مجلات هسته با سیاهه مجلات رتبه‌بندی شده در «جی. سی. آر.» می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا حدود زیادی میان این دوسیاهه مطابقت وجود دارد و میانگین ضریب تأثیر مجلات هسته به دست آمده بیشتر از میانگین ضریب تأثیر مجلات «جی. سی. آر.» در رشته‌های مربوطه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Characteristics of Core Latin Journals in Scientific Output of Faculty Members of Tehran University in Accordance to ISI Citations and JCR Impact Factor During 1990-2009

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jafari 1
  • Fatemeh Fahimnia 2
چکیده [English]

The present study intends to investigate characteristics of core Latin journals in scientific output of faculty members of Tehran University (Faculties of Humanities, Psychology and Education, Social Science and Art) indexed in A&HCI, SSCI (Thomson Reuters) according to ISI citations and, JCR impact factor. 5434 citations to 194 articles were used as sample. Citation analysis was employed. Core journals were established according to Bradford law. Research findings reveal that out of 5434 citations, 3230 (59/44%) citations belong to periodicals. Also due to interdisciplinary differences, in 50 % majors, periodicals were cited more than other information sources. Findings also indicate that there are similarities between the core journals and JCR journals. Comparison of impact factor average of core journals with impact factor average of JCR journals shows that average impact factor of core journals exceeds impact factor average of JCR journals in related fields

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific output
  • core journals
  • Bradford law
  • impact factor
  • humanities faculty