تحلیل وب‌سنجی مجلات علوم پزشکی پایگاه «آی. اس. آی» با استفاده از سه موتور جستجوی یاهو، آلتاویستا و آل د وب

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه خلیج فارس

2 عضو هیئت علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

3 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

  این پژوهش تعداد پیوندهای وارد شده را به وبگاه مستقل 69 مجله علوم پزشکی نمایه شده در پایگاه «آی. اس. آی» که از وبگاه مستقلی برخوردار بوده اند را با استفاده از سه موتور جستجوی آلتاویستا، آل د وب و یاهو و با روش وب­سنجی بررسی کرده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار آماری علوم اجتماعی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین میزان پیوندهای برقرار شده در سه موتور جستجو مربوط به مجله«بریتیش مدیکال ژورنال» است.   یافته­های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه آماری معنی­داری بین تعداد پیوندهای خارجی به وبگاه مجلات و عامل تأثیر آنها ( 82/0 در آل د وب و 65/0 در یاهو و آلتاویستا) وجود دارد. یافته­های حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که میان سه موتور جستجو از نظر سنجش میزان صفحات و پیوندهای داخلی هیچ تفاوت معنی­داری وجود ندارد اما از نظر سنجش عامل تأثیر با یکدیگر متفاوت هستند. بر این اساس مجلاتی که عامل تأثیر بالاتری دارند تعداد پیوند بیشتری به وبگاه خود جذب می­کنند. سه موتور جستجو از لحاظ سنجش میزان پیوند داخلی و تعداد صفحات تفاوت معناداری ندارند، اما از لحاظ عامل تعداد پیوندهای کلی و خارجی و عامل تأثیر تفاوت معنی­داری را نشان می­دهند. تفاوت معناداری میان این سه موتور جستجو از لحاظ تعداد پیوندهای کلی و خارجی (که مهمترین پیوند در مطالعات وب‌سنجی به شمارمی روند) تفاوت معناداری وجود دارد ولی اگر معیار سنجش، عامل تأثیر وب باشد این سه موتور جستجو از این لحاظ تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهند .  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Webometric Analysis of ISI Medical Journals Using Yahoo, AltaVista, and All the Web Search Engines

نویسندگان [English]

  • Zohreh Zahedi 1
  • Mansooreh Serati Shirazi 2
  • Leila Dehghani 3
1
2
3
چکیده [English]

The World Wide Web is an important information source for scholarly communications. Examining the inlinks via webometrics studies has attracted particular interests among information researchers. In this study, the number of inlinks to 69 ISI medical journals retrieved by Yahoo, AltaVista, and All The web Search Engines were examined via a comparative and Webometrics study. For data analysis, SPSS software was employed. Findings revealed that British Medical Journal website attracted the most links of all in the three search engines. There is a significant correlation between the number of External links and the ISI impact factor. The most significant correlation in the three search engines exists between external links of Yahoo and AltaVista (100%) and the least correlation is found between external links of All The web & the number of pages of AltaVista (0.51). There is no significant difference between the internal links & the number of pages found by the three search engines. But in case of impact factors, significant differences are found between these three search engines. So, the study shows that journals with higher impact factor attract more links to their websites. It also indicates that the three search engines are significantly different in terms of total links, outlinks and web impact factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • webometrics
  • Medical Sciences journals
  • ISI DATABASE
  • Search Engines
  • Yahoo
  • AltaVista
  • All the Web