بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بیرجند و فردوسی بر اساس الگوی فراگرد جست‌وجوی اطلاعات کولثاو

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 استادیار؛ دانشگاه بیرجند

چکیده

  پژوهش حاضر به بررسی رفتار اطلاع­یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های بیرجند و فردوسی در فراگرد تهیه طرح پژوهش پایان­نامه­های خود بر اساس الگوی فراگرد جست­وجوی اطلاعات کولثاو می­پردازد. آزمودنی­های این پژوهش 236 نفر از دانشجویان کارشناسی ­ارشد دانشگاه­های بیرجند و فردوسی بودند که طرح پژوهش پایان­نامه­های آنها تا پایان نیم‏سال اول تحصیلی 1387-1388 به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دو دانشگاه رسیده بود. در نهایت 158 (95/66 درصد) پرسشنامه قابل استفاده از نمونه مورد بررسی گردآوری شد. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: در مرحله نخست از پرسشنامه و در مرحله دوم از مصاحبه برای گردآوری داده­­ها استفاده شد. یافته­های حاصل از هر دو مرحله این پژوهش نشان می­دهد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های بیرجند و فردوسی در فراگرد تهیه طرح پژوش پایان‏نامه‏های خویش همان مراحل ذکر شده در الگوی فراگرد جست­وجوی اطلاعات کولثاو را با تفاوتهای جزئی طی کرده و تقریباً احساسات و اندیشه‌های متناظر با مراحل موجود در الگوی کولثاو را نشان داده­اند. نتایج هم­چنین نشان می­دهدکه به طور کلی بین دانشجویان مرد و زن همچنین بین دانشجویان حوزه­های تحصیلی مختلف (علوم انسانی،‌ علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزی) از نظر احساسات و اندیشه‏های حاکم بر مراحل مختلف فراگرد جست‏وجوی اطلاعات تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که الگوی کولثاو به جنسیت و حوزه تحصیلی خاصی وابسته نیست و در همه حوزه­های تحصیلی و برای هر دو جنسیت مرد و زن قابل کاربرد است.

عنوان مقاله [English]

An Investigation on Information Seeking Behaviors of Graduate Students in Birjand and Ferdowsi Universities on the basis of Kuhlthau Model of Information Search Process

نویسندگان [English]

  • Mehdi Narmenji 1
  • Mohsen Nowkarizi 2
1
2
چکیده [English]

This paper is an attempt to study information seeking behaviors of graduate students in Birjand and Ferdowsi universities based on Kuhlthau model of Information Search Process. The population consists of graduate students in Birjand and Ferdowsi universities whose proposals were approved by graduate study councils of mentioned universities up to the end of first semester of 2008-2009 academic year. Finally, 158 usable questionnaires (%66.95) of under study sample were collected.  This research was carried out in two parts. Data was collected by a questionnaire in the first part and through interview in the second part. Findings of both parts (through questionnaire and interview) reveal that in the process of preparing their proposals, the graduate students of both universities went through the same stages mentioned in Kuhlthau model of Information Search Process with minor differences, and they indicated corresponding feelings and thoughts approximate to those in stages of Kuhlthau model. The results did not generally show any significant difference among men and women's feelings and thoughts, nor among different areas of study. Therefore, it can be concluded that Kuhlthau model is not dependent on special gender or study area, and it is applicable for all areas of study and both genders.