بررسی موانع بکارگیری فنّاوری اطّلاعات در کتابخانه های عمومی

نویسنده

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی موانع بکارگیری فنّاوری اطّلاعات در کتابخانه‌های عمومی شهر شـیراز است که به روش پیمایشی-توصیفی انجام شده‌است. جامعه پژوهش حاضر را کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر شیراز (103 نفر) تشکیل داده‌است. ابزار گردآوری داده‌ها با پرسش‌نامه‌ای که با نرم افزار «اس.پی.اس.اس.» تنظیم شده‌است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها، از روش آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون، آزمون‌های «تی-تست» مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه برای انجام مقایسه‌ها استفاده شده‌است. نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری میان نگرش مدیران و کارشناسان در خصوص بهره‌مندی از مزیّت‌های بکارگیری فنّاوری‌های اطّلاعاتی در کتابخانه‌ها وجود ندارد. تفاوت معنی‌داری میان نگرش مدیران و کارشناسان در خصوص موانع مدیریّتی، فنّی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی بکارگیری مؤثّر فنّاوری اطّلاعاتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of obstacles of Information Technology application in Shiraz public Libraries

نویسنده [English]

  • Alireza Dehdarizadeh
چکیده [English]

The main purpose of the present research is to investigate theobstacles of Information Technology application in public libraries inShiraz. Research methodology is a descriptive survey. The number ofResearch population is 103 persons who are the staff of public libraries ofShiraz. Data collecting tools is a questionnaire set by SPSS. Inferentialstatistical tests such as Pierson test, T- Test and Annova test have beenused to analyse the collected data. Findings shows that there is nomeaningful difference between managers and experts attitudes toward theuse of advantages of IT applications in public libraries and between theirattitudes toward the managerial, technical, economic and socioobstaclesof effective using of Information Technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Libraries
  • Shiraz
  • Iran
  • Information Technology Application