ارائه مدلی برای تسهیم دانش در طرح ها بر مبنای ویژگی های آن ها

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

  هدف اصلی این پژوهش، طرّاحی مدلی برای تسهیم دانش در طرح‌ها بر مبنای ویژگی‌های آن‌ها است. روش پژوهش مورد استفاده، روش آمیخته اکتشافی است. ابتدا، در بخش کیفی پژوهش، با انجام مطالعه­ای موردی، مدل تسهیم دانش طرح جامع مالیاتی کشور بر مبنای ویژگی‌های این طرح ارائه شده­است. در این مدل، هشت متغیر پیش‌بین (ویژگی‌های طرح) و پنج متغیّر ملاک (ابعاد تسهیم دانش) شناسایی شده و در مجموع، 22 رابطه (قضیه) میان این ابعاد کشف گردید. سپس، در بخش کمی پژوهش، میزان تعمیم‌پذیری مدل طراحی شده در بخش کیفی پژوهش، در قالب آزمون فرضیه‌های صورت‌بندی شده، بررسی گردید. سرانجام، 19 رابطه از مجموع 22 رابطه شناسایی شده، در سطح طرح‌های کشور مورد تأیید قرار گرفته و قدرت متغیّرهای پیش‌بین، برای تجویز و پیش‌بینی متغیّرهای ملاک، از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه اندازه گیری شد. بر اساس اطّلاعات در دسترس پژوهش­گر، این پژوهش، نخستین پژوهشی است که مدلی را برای معرفی روابط میان ویژگی‌های طرح‌ها با ابعاد تسهیم دانش در آن‌ها، طراحی و ارائه کرده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Knowledge Sharing in Plans on the Basis of their Attibutes

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Mehregan
  • Amir Manian
  • Hamid Rahimian
  • Mehdi Shami Zanjanie

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge Management
  • Knowledge sharing
  • project management, plan, plan management, mixed method