رابطه بین میزان استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با ویژگی های جمیّت شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد سال 87-88

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان میزان استفاده از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات با ویژگی­های جمعیّت شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، برای ایجاد توانایی در کاربرد مؤثّر فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، شناخت فواید و مشکلات استفاده از آن و همچنین بررسی کاستی­ها و چالش با ارائه راه­کار انجام شده­است. پژوهش حاضر با هدف کاربردی، توصیفی و بر اساس روش همبستگی-پیمایشی است.ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسش­نامه، مشاهده و مصاحبه هستند. جامعه آماری مورد مطالعه، متشکل از 274 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. در بررسی نتایج پژوهش، رابطه میان میزان استفاده از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات با توجّه به جنسیّت اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، میانگین استفاده از رایانه و نرم­افزارها، اینترنت و سرویس­های اینترنتی، میزان استفاده از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در انجام عملکردهای آموزشی میان زنان بیشتر از مردان، و میزان استفاده از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در انجام عملکردهای پژوهشی مردان بیشتر از زنان است.در رابطه با سن رابطه منفی (معکوس) وجود دارد. در ارتباط با سطوح گذرانده شده (مقدّماتی، متوسّطه، پیشرفته، تجربی) در زمینه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، اختلاف معنی­داری نشان می دهد، که به ترتیب کم به زیاد به صورت زیر هستند: 1- مقدّماتی 2- تجربی3- متوسّط 4- پیشرفته و در خصوص مرتبه­های گوناگون علمی (مربّی آموزشیار، مربّی، استادیار، دانشیار و استاد)، در مقادیر به­دست آمده از سابقه خدمت متفاوت اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هیچ تفاوت معنی­داری وجود ندارد. در مکان­های استفاده از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات بیشتر در منزل و محل کار و در برخورد با مشکل در زمینه استفاده، بیشتر به کندی سرعت اتّصال به شبکه اشاره کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Usage Rate of Information and Communication Technology and Demographic Features of Faculty Members of Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Shila Soleymani 1
  • Seyyed Yaghub Mosavi 1
  • Mehri Parirokh 2
چکیده [English]

The present paper investigates the relationship between
usage rate of information and communication technology and
demographic features of faculty members of Ferdowsi
Mashhad (FUM). Questionnaire and interview were used as data
collection tools. 274 faculty members of Ferdowsi University of
Mashhad were selected as our research population. Findings show that
regarding the relationship between gender of fac
and usage rate of information and communication technology, average
use of ICT, Internet and Internet services it was found that the usage
rate of ICT with respect to educational performances was higher
among women than men and usage ra
than women. There is a negative (inverse) relationship between the age
of faculty members. On average, regarding the usage rate of ICT, there
is a significant difference between passed courses (preliminary,
intermedium, advanced, experimental) in ICT. Also there is no
significant difference at different scientific levels (instructor, educator,
assistant professor, associate professor and full professor) and values
obtained for different service records of faculty members of FUM.
Home and workplace were referred more as the places for use of ICT
and slow rate of connection to the network were mentioned as the
most important problems in the usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • faculty members
  • Ferdowsi University of Mashhad