مطالعه علم سنجی تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در پایگاه «وب آوساینس» طی سالهای 1999-2008

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

  در پژوهش حاضر تولیدات علمی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور در طول دهه گذشته از نظر کمّی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده­های خام مورد استفاده در این پژوهش از پایگاه «وب آو ساینس» برای فاصله زمانی 1999 تا 2008 گردآوری شده­است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطّلاعات نشان داد که تعداد تولیدات علمی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور طی سال­های مورد بررسی روندی رو به رشد داشته­، به­طوری­که از 259 مدرک در سال 1999 به 4532 مدرک در سال 2008 رسیده­است. به عبارتی نزدیک به 17 برابر افزایش داشته­است. عمده­ترین شکل تولیدات علمی به صورت مقاله بوده و زبان انگلیسی زبان چیره در تولیدات علمی این مؤسّسات است. زمینه موضوعی فارماکولوژی و دارو بیش از دیگر زمینه­های موضوعی مورد توجه نویسندگان بوده­است. به­رغم نوساناتی که در تعداد استنادات دریافتی تولیدات علمی و «اِچ ایندکس» این دانشگاه­ها در طول دهه مورد بررسی بوده، تعداد خوداستنادی افزایش چشمگیری داشته­است ولی از نظر میانگین استناد به ازای هر مورد در طول یک دهه، سیری نزولی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometrics Study of scientific productions of Iranian Medical Sciences Universities in Web of Science During 1999-2008

نویسندگان [English]

  • Fahime Abbasi
  • Mohammad Hossein Biglu
چکیده [English]

The current study analyzes quality and quantity of scientific
productions originated by Iranian medical sciences Universities during
1999-2008.
All raw data was extracted from the database of Web of Science during
1999-2008. The findings of study showed that the number of scientific
productions emanated by Iranian Medical Sciences Universities has
increased through the study period. The number of scientific productions
increased from 259 documents in 1999 into 15852 documents in 2008, an
increase of greater than 60 times. Articles were the most frequent
document type indexed in the WoS. English language was the dominant
language of publications. Pharmacology and pharmacy have been the most
interesting subject area for researchers in theses universities. Despite
fluctuations in the number of received citations in scientific produc
and H- index of these universities during study period, the number of self
citations has increased significantly, but in terms of citation average per
paper, a descending order was observed during the study decade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics production
  • Medical Sciences
  • universities
  • Web of Science
  • citation
  • Self-citation
  • H-index