پیشگامان علمی جهان اسلام در حوزه‌ علوم و فنّاوری نانو

نویسندگان

مرکز منطقه ای علوم اطلاع رسانی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تولیدات علمی کشورهای فعّال جهان اسلام در حوزه علوم و فنّاوری نانو انجام گرفته-است. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره زمانی 2000-2009، هفت کشور ایران، ترکیه، مصر، مالزی، تونس، الجزایر و پاکستان کشورهای فعّال جهان اسلام در زمینه تولیدات علمی حوزه علوم و فنّاوری نانو بوده‌اند. از میان این هفت کشور، جمهوری اسلامی ایران بیشترین میزان تولیدات علمی را در این حوزه به خود اختصاص داده و دانشگاه صنعتی شریف پر تولیدترین نهاد در میان سایر نهاد‌های علمی و پژوهشی جهان اسلام بوده‌است. کشورهای ترکیه و مصر به ترتیب رتبه‌‌های دوّم و سوّم تولید در این حوزه را دارا بوده‌اند. محاسبه نرخ رشد تولیدات علمی نانو در کشورهای فعّال جهان اسلام حاکی از این است که جمهوری اسلامی ایران با رشدی تقریباً 50 درصدی، بیش‌ترین میزان رشد را طی ده سال مورد بررسی داشته‌است. کشورهای ترکیه و جمهوری اسلامی ایران، بیشترین تعامل‌های علمی را در سطح بین‌المللی در زمینه تولید علم نانو داشته‌اند و دو کشور ایالات متّحده و آلمان همکاران اصلی کشورهای فعّال جهان اسلام در تولید علم در حوزه علوم و فنّاوری نانو بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Pioneers of Islamic World in Nano Science and Technology

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Didehgah
  • Seyyedeh Mojgan Binesh
چکیده [English]

This research aims at studying scientific productions of active
countries in Nano Science and Technology in Islam World. The findings
revealed that seven countries, including Iran, Turkey, Egypt, Tunisia,
Algeria, and Pakistan have been active countries in Islamic world
science and Technology during 2000-209 period. Among these countries,
Islamic Republic of Iran possessed the most scientific productions in this
field and Sharif University of Technology has been the most productive
organization among Research and Scientific Organizations in Islamic
World. Turkey and Egypt occupied the second and third positions
respectively. Growth rate of scientific productions in Nano in active
countries of Islamic world shows that Iran, with a 50 percent growth, won
the biggest growth rate within past ten years. Turkey and Iran had the most
scientific interactions in global level in the field of Nano Science and
Technology, while USA and Germany have been main partner countries
with active countries of Islamic world in the production of science in Nano
Science and Technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano Science and Technology
  • scientific productions
  • Islamic Workd
  • Scientometrics