طرّاحی چارچوب معماری اطّلاعاتی برای تحقّق دانشگاه مجازی در ایران

نویسندگان

1 مهندسی فناوری اطلاعات

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله با بررسی مفهوم معماری اطّلاعاتی و ارائه مدل مفهومی جدیدی، عناصر مورد نیاز برای جای‌گیری دانشگاه مجازی در ایران، شناسایی شده و در چارچوبی جامع بازنمایی شده‌است. دست‌یابی به این چارچوب چهار گام را دربر می‌گیرد: درگام نخست مفهوم دانشگاه مجازی و عناصر سازنده آن بررسی می‌شود. بخش دوم شامل بررسی تطبیقی چارچوب‌های معماری سازمانی برای تدوین مدل مفهومی معماری دانشگاه مجازی است.بخش سوم به ترکیب عناصر دانشگاه مجازی و مدل مفهومی آن می‌پردازد و اعتبار آن به کمک پرسش‌نامه و به‌کارگیری روش‌ها و آزمون‌های آماری مورد سنجش خبرگان قرار می‌گیرد و در گام پایانی یافته‌های پژوهش به شکل چارچوب و عناصرمعماری اطّلاعاتی دانشگاه مجازی در ایران مورد تحلیل قرار می‌گیرد. ویژگی اصلی چارچوب پایانی، ایجاد مدلی جامع برای تحقّق دانشگاه مجازی است که در بر گیرنده همه وجوه و عناصر مورد نیاز برای جای‌گیری محیط یادگیری الکترونیکی با توجّه به نیازهای بومی ایران است که بهره‌گیری از آن را در کاربردهای واقعی امکان‌پذیر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Information Architecture Framework for Establishing a Virtual University in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Dovalli 1
  • Gholam Ali Montazer 2
چکیده [English]

This paper reviews the concept of information architecture and
presents a new conceptual model. It describes, through a framework, the
necessary items for establishing a virtual
achieve to the framework, this paper includes four stages: in the first stage,
the concept of virtual university and its necessary items are investigated
the second stage is a comparative study of organizational architectur
frameworks for setting the conceptual model for the virtual university
architecture in the third section, the structure of items of virtual
university and its conceptual model are studied and the validity is assessed
by a questionnaire Finally, in the
the format of the framework (information architecture of virtual
university in Iran). The main characteristic of the final framework is a
presentation of a comprehensive model for realizing
including all of vital aspects and items for establishing an environment for
electronic learning with attention to local considerations. The paper
concludes that establishing a virtual university in Iran would be feasible in
real application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning
  • Information Architecture
  • Virtual University Reference Model
  • the Enterprise Architrcture Framework of Zachman