حرکت به سوی سیستم های خلّاق و خود سازمان ده: روشن سازی مفهوم لبه‌ آشوب در یادگیری الکترونیکی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

  پرورش بستر­های پیدایی نوآوری، از مهم­ترین ویژگی­های سیستم­های یادگیری الکترونیکی موفق به شمار می­آید. شناسایی ابعاد این بسترها، موجب پیشرفت کیفیت سطح آموزش می­شود. به­این­منظور در این پژوهش، مفهوم لبه آشوب از نظریه پیچیدگی وارد زمینه یادگیری الکترونیکی می­شود. لبه آشوب، ناحیه­گذار باریکی میان نظم و آشوب است که مساعد پیدایش الگوهای جدید رفتاری مانند نوآوری و خودسازمان­دهی است. روش این پژوهش، پیمایشی بوده و داده­های پژوهش از طریق پرسش­نامه گردآوری شده، که از طریق خبرگان داخل و خارج کشور پاسخ داده شده­است. برای شناسایی ویژگی­های لبه آشوب، از مدل ارزیابی موفقیّت شش گوشه استفاده شده­است که سه ناحیه ثبات، لبه آشوب و بی­ثباتی در آن شفاف­سازی شده­است. نتیجه این پژوهش، سبب تشویق برنامه­ریزان آموزشی می­شود تا سازوکارهای مناسب و انعطاف­پذیر برای یادگیری خلّاق فراهم آورند و نیازهای یادگیرنده را در نظر گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards Creative and Self-Organizing Systems: The Explanation of Edge of Chaos Concept in Electronic Learning

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kanani
  • Ali Shayan
  • Alireza Hassanzadeh
چکیده [English]

Fostering creativity contexts is one of the most important
features of successful electronic
of these contexts, results in promotion of education quality. To this end,
this article brings the concepts of edge of chaos from complexity theory to
e-learning system context. Edge of chaos is a narrow area betwe
and chaos which is susceptive to appearance of new behavioral patterns
such as creativity and selfsurvey.
Data is collected through questionnaire. Domestic and foreign
experts have responded to the que
chaos features, hexagonal e
utilized in which 3 areas of stability, chaos, and instability have been
clarified. The results of this research persuade educational planners
provide appropriate and flexible mechanisms for creative learning and
make them consider learners needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning Edge of Chaos
  • creativity
  • Self-organizing
  • System Quality
  • Learner\'s attitude