بررسی میزان آمادگی اجرای مدیریت دانش در سازمان ها با توجه به عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مخابرات ایران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

امروزه مدیریت دانش به‌صورت یک ضرورت رقابتی در سازمان‌‌ها درآمده است و بسیاری از مدیران نقش اساسی دانش را در کسب مزیت رقابتی و دنبال نمودن اهداف راهبردی سازمان درک نموده‌اند. با وجود این، اگر زیرساخت‌ها و چینش فرایندهای سازمان برای مدیریت دانش مناسب نباشد، حاصلی جز اتلاف منابع انسانی و مالی در پی نخواهد داشت. بنابراین، ضروری است که سازمان‌ها قبل از هر اقدامی آمادگی خود را در این زمینه ارزیابی نمایند. در واقع، ارزیابی آمادگی مدیریت دانش سازمان نشانگر وضعیت کنونی مدیریت دانش در سازمان و تغییرات مورد نیاز برای بهبود قابلیت‌های مدیریت دانش در سازمان است. این ارزیابی می‌تواند با استفاده از عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش و یا استفاده از چارچوب‌ها و الگوهای بلوغ مدیریت دانش میسر شود. در این مقاله، با تمرکز بر روش اول، عوامل موفقیت مدیریت دانش با مرور مقالات مرتبط با این حوزه در 14 سال اخیر استخراج شده است. سپس، این عوامل با نظرسنجی از متخصصان با روش دلفی اولویت‌بندی شده-اند. نتایج با تشکیل هیأت متخصصان بررسی و جمع‌بندی شده و با استخراج عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش، چارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان در این حوزه ارائه شده است. در نهایت، میزان کاربردی بودن چارچوب، از طریق پرسشنامه‌ای در یک سازمان تحقیقاتی مورد آزمون قرار گرفته است و وضعیت آمادگی آن سازمان در ابعاد مختلف تشریح و پیشنهاداتی برای ارتقاء وضعیت آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Organizational Readiness of Implementation by Considering Knowledge Management Effective Success Factors

نویسندگان [English]

  • Nasrin Dastranj Mamaghani 1
  • Peyman Akhavan 2
  • fatemeh saghafi 1
چکیده [English]

Today, knowledge management (KM) has become a
competitive necessity in organizations and many managers have realized
the fundamental role of knowledge in seeking competitive advantages and
strategic goals of organizations. However, if the infrastructure and
processes of organization are not appropriate for implementing KM,
human and financial resources will be wasted. Therefore, it is e
organizations evaluate their readiness in this area before any action. In
fact, KM readiness assessment indicates the current status of KM in
organization and also shows necessary changes to improve its capabilities.
This assessment will be po
KM or KM frameworks and maturity models. In this article, according to
the first method, success factors of KM were extracted by reviewing
related papers over 14 years. Then, the factors were prioritized w
Delphi technique by surveying specialists. The results were reviewed and
classified by the board of related experts and then by extracting success
factors of knowledge management, the readiness assessment framework
for the organization was presented. F
framework was tested by a questionnaire in a research organization and
the readiness status of organization was described in various dimensions
and then suggestions were presented for promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • readiness assessment
  • critical success factors
  • Delphi technique